Noodkreet!!!

NOODKREET Op dit moment dreigen honderden tilduivenhouders in Den Haag en omstreken, hun prachtige hobby te verliezen. Zij zijn ten einde raad door het verlies van hun beste duiven, die in toe¬nemende mate ten prooi vallen aan de roofvogels, zoals met name aan de zwaar gesub¬sidieerde slechtvalken, waarvan de vermenigvuldiging door het plaatsen van broedkasten op strategische plaatsen ongekende vormen aanneemt. Er zijn vogelverenigingen die op jaarbasis meer dan 10.000 euro aan de begeleiding en obser¬vering met meerdere camera’s van één koppel slechtvalken uitgeven. Rond de helft van de vorige eeuw, waren er met pijn en moeite 15 broedende koppels slechtvlaken actief in Nederland. Maar sinds gemeentebesturen van mening zijn dat de slechtvalken een ideale oplossing zijn voor de overlast en vervuiling van gebouwen door stadsduiven, wordt de broed van slechtvalken gestimu¬leerd en gesponsord, zodat er op dit moment meer dan 120 broed¬paren actief zijn in Nederland. Begrijpt u ons niet verkeerd, de natuur moet zijn loop hebben, het is prachtig om de wolf en, zoals in Frankrijk het geval is, de beer weer als inheems dier te zien, maar wat is overlast? Moeten we het zover laten komen als met de ganzen, waar ze geen raad meer mee weten, die nu dan massaal moeten worden vergast? Die tilduivenmensen hebben een vredelievende sport, waar ze niemand overlast mee bezorgen. Het zijn veelal oudere mensen die van hun duiven genieten, maar ze zien het nu voor hun ogen gebeuren; hun lievelingsduiven, die ze net nog liefdevol in hun hand hielden, worden kansloos uit de lucht geslagen, zoals dat heet in roofvogelkringen. Voorstel slotzin: In de Flora- en Fauna wet zijn ALLE vogels beschermd, waarom dan onderscheid maken en de slechtvalken bevoordelen ten opzichte van duiven en alle andere soorten die hij slaat, terwijl de slechtvalk inmiddels volgens de officiële internationale lijst van het IUCN vermeld staat als ‘Niet bedreigd’ ? (LEAST CONCERN – A taxon is Least Concern when it has been evaluated against the criteria and does not qualify for Critically Endangered, Endangered, Vulnerable or Near Threatened. Widespread and abundant taxa are included in this category. ) Wij doen hierbij een oproep aan iedereen die ervaring heeft met het verlies van zijn duiven aan roofvogels en wat denken zij ervan, in hoeverre en hoe lang is dat acceptabel? Laat van u horen op redactie@aviculture-europe.nl