SiteLock

Tilduivenbond Ons Belang,

AVG Privacy beleid Alg. Voorwaarden

gevestigd aan Olieslagerslaan 74, 2497 CV Den Haag, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.tilduivenbondonsbelang.nl/

Olieslagerslaan 74
2497 CV Den Haag
06-42327120

Frans Rutte is de Functionaris Gegevensbescherming van Tilduivenbond Ons Belang hij is te bereiken via info@tilduivenbondonsbelang.nl

AVG Privacy beleid Alg. Voorwaarden

Inhoudsopgave

 

Tilduivenbond Ons Belang Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Vanaf 25 mei 2018 vervalt de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zal door de Autoriteit Persoonsgegevens worden toegezien op naleving van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit leidt ertoe dat we binnen onze praktijk onszelf en overige verwerkers nader onder de loep nemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens bij ons in veilige handen zijn. Dit doen wij aan de hand van een goed beveiligde website met een SSL CERTIFICAAT, een firewall (Sitelock) Anti maleware alwaar we ook onze Functionaris Gegevensbescherming (FG) betrekken.

Privacybeleid:

Tilduivenbond Ons Belang gebruikt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen, namelijk uw lidmaatschap, het agenderen van afspraken en het declareren ervan.
Wij vragen toestemming aan u voor het opslaan van persoonsgegevens, na het informeren van het doel van dataopslag.
Wij delen persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is.
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens en houden met alle mogelijke middelen en maatregelen persoonsgegevens veilig voor inzage van onbevoegden.
Wij informeren u indien wij bijzondere handelingen met de persoonsgegevens verrichten.

 

Toelichting:

Behalve de leden administratie die u gegevens behandeld, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de elektronische registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere commissieleden, bestuursleden, webmaster in Tilduivenbond Ons Belang, stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u het bestuur en of de leden administratie verzoeken deze te wijzigen.
Alleen gegevens die te maken hebben met uw lidmaatschap worden in het ledenbestand opgeslagen.
Gegevens van leden worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. De gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
Nadat de leden lid zijn, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van https://tilduivenbondonsbelang.nl zoals deze beschikbaar is gesteld door Tilduivenbond Ons Belang. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom:

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tilduivenbond Ons Belang is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Tilduivenbond Ons Belang

Prijs wijziging:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Tilduivenbond Ons Belang te mogen claimen of te veronderstellen. Tilduivenbond Ons Belang streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Tilduivenbond Ons Belang aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen:

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van https://tilduivenbondonsbelang.nl op deze pagina.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Tilduivenbond Ons Belang verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf   onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tilduivenbondonsbelang.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Tilduivenbond Ons Belang verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Tilduivenbond Ons Belang analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Tilduivenbond Ons Belang volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
– Tilduivenbond Ons Belang verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Delen van persoonsgegevens met derden

Tilduivenbond Ons Belang verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Tilduivenbond Ons Belang gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tilduivenbond Ons Belang neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@tilduivenbondonsbelang.nl

Wij maken gebruik van een beveiligde SSL verbinding & Sitelock om uw en onze privacy te waarborgen
het groene slotje voor de Url geeft aan dat de verbinding beveiligd is.

Wat is SiteLock?