Duiventillen Duiventil en regelgeving

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:informatie

Duiventillen. Een Duiventil is voor een duivenliefhebber een felbegeerd bezit. Als u een dak, balkon of een tuin heeft, kunt u deze wens in vervulling laten gaan. Maar voor het plaatsen van een duiventil is wel de toestemming van de gemeente nodig. Het is namelijk een toevoeging aan uw huis die goed moet passen in de omgeving. Het plaatsen van een duiventil mag niet in strijd zijn met het bestemmingsplan. Ook moet de duiventil constructief deugdelijk zijn zodat hij geen gevaar oplevert.
Er zijn twee soorten duiventillen: de sierduiventil en het postduivenhok. Voor beide moet u een bouwvergunning aanvragen.

Let op! Op deze pagina vind  u meer dan
400 foto’s van Haagse duiven-tillen!

Duiventil en regelgeving

Inhoudsopgave

De sierduiventil


De Sierduiventil moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:
• De kiosk is kleiner dan 1,60 bij 1,60 meter en maximaal 2 meter hoog;
• de ren is korter dan twee meter, smaller dan 1,60 meter en niet hoger dan 1,75 meter;
• de kleur van de sierduiventil is grijs (RAL 7042) omdat deze kleur het minst afsteekt tegen de lucht;
• bij plaatsing op een balkon mag de til niet uitsteken;
• op een plat dak plaatst u de til evenwijdig aan de achterkant;
• op een schuin dak plaatst u de til onopvallend aan de achterzijde.

Het postduivenhok


Deze hokken hebben een gesloten karakter en zijn groter dan sierduiventil. Omdat elke situatie anders is, beoordeelt de gemeente per geval of het hok gebouwd mag worden. Postduivenhokken op schuren zijn niet toegestaan, omdat de schuur dan te hoog wordt.
Rekening houden met de buren
Naast de regels rondom het bouwen heeft u ook te maken met het zogeheten burenrecht. Dit is geregeld in het Burgerlijk Wetboek en bevat de gebruikelijke omgangsvormen. Ze geven u (wettelijk) houvast als u er met de buren niet uitkomt. Maar het meest belangrijke advies is om de buren in te lichten over uw plannen. In veel gevallen wordt u het dan eens, wellicht na een kleine aanpassing van uw plan.

Welstandscriteria voor duiventillen

Een duiventil voldoet in ieder geval aan redelijke eisen van welstand als deze tegemoet komt aan de volgende criteria:
• plaatsing van de duiventil is zodanig dat zij niet storend is in de stedelijke omgeving;
• plaatsing van de duiventil zoveel mogelijk naar achteren op het dakvlak en evenwijdig aan de achtergevelrooilijn;
• de duiventil is uitgevoerd in hout en geschilderd in een grijze kleurstelling.

Uitzonderingen

Afwijken van de criteria
Een initiatief dat op enig onderdeel wordt uitgevoerd in afwijking van de hierboven omschreven criteria, zal als er een welstandstoets worden voorgelegd aan een welstandscommissie conform hoofdstuk 9 van de Haagse Bouwverordening.
Deze beoordeelt het initiatief aan de hand van het Algemeen toetsingskader

Voor advies en hulp bij mogelijke problemen, neem dan contact op met Tilduivenbond Ons Belang

De Tilduiven sport is uniek in de wereld en komt vrijwel alleen voor in Den Haag en omstreken. Duiventillen van het heden en verleden voor en van tilduiven liefhebbers. Ons Belang is een Duivenvereniging die voor de belangen van Duiven en Tilduivenliefhebbers opkomt. Zij overleggen onder andere met Gemeentelijke instanties en de Woningbouw verenigingen.

Deze Tilduivensport is ‘uniek’ in de wereld en komt vrijwel alleen voor in Den Haag en omstreken. Haagse Duiventil van vroeger en nu. Genoeg voorbeelden voor de beginnende duivenmelker die met een duiventil wil beginnen.

Woningbouwverenigingen

Kijk voordat u met duiven begint altijd eerst bij u woningbouwvereniging op de website en informeer naar wat de mogelijkheden zijn en hoe de regelgeving is bepaald. Zo voorkomt u een hoop problemen.

Om het u wat makkelijker te maken hebben wij een link naar een aantal grote woningbouwcorporaties voor u gemaakt:

Den Haag:

Haag wonen

Staedion

Vestia

Rijswijk:

Vidomes

Rijswijk wonen


Vergrijzing toegeslagen Duiventillen

Tilduivensport en het aantal duiventillen in Den Haag en omstreken staat onder druk. Onder de duivenliefhebbers is ook de vergrijzing toegeslagen en ook zijn er veel duivenliefhebbers die vanwege de roofvogel problematiek ermee stoppen. Je zal jongeren weer moeten zien te enthousiasmeren hoe en op welke manier daar zijn wij als vereniging druk mee bezig. Sinds 2014 staat de Haagse tilduivensport op de lijst van cultureel immaterieel erfgoed. en die geven ons adviezen hoe en op welke manier je de jongeren mogelijk weer aan de duif kan brengen.

Vroeger als kind

Vroeger werd je als kind al besmet met het duivenvirus en dat ging vaak over van vader op zoon. Wij zeggen dan ook als je eenmaal besmet met dat virus en je komt er nooit meer vanaf.
Tegenwoordig zitten de kinderen liever achter hun spelcomputer Fifa 2018 of spelen andere spelletjes. Zie je tegenwoordig nog kinderen met een bal op straat spelen? Wij hebben een vereniging met ruim 350 leden en we zijn redelijk stabiel in het ledenaantal. Toch zien wij ook graag jongeren komen die de Haagse tilduivensport gaat beoefenen. Het is een utopie om te denken dat je nu nog een 5 jarige aan de gang ziet gaan met duiven.

Ttoch is het een streven van de vereniging om meer bekendheid te geven aan de Haagse Tilduivensport. Ook de gemeente ”s-Gravenhage mag wat ons betreft de regels met betrekking tot het verstrekken van een omgevingsvergunning meer versoepelen. Waar zie je tegenwoordig nog een duiventil op het dak staan. Ja je ziet links en rechts dakopbouwen geplaatst worden maar een duiventil daar wordt nog steeds moeilijk om gedaan.

Duiventillen

Een mooi stukje nostalgie uit ‘s-Gravenhage en omstreken.

 

 

De geschiedenis van de duiventil

door Jenny Roze

Een aardige vrijetijdsbesteding is het houden van Duiven

Bij een duiventil denken we meestal aan een sierlijk hokje, hoog geplaatst op een of meer palen om roofgedierte te weren. Het vrij rond laten vliegen is de oudste manier om duiven te houden. Vooral in Perzië en Egypte werden al vóór onze jaartelling duiven gehouden in torens en spelonken. Duiven houden in torens en tillen is ook al heel oud. In de Oudheid werd bij Oosterse volken de duif gezien als verbonden met het hogere. Wanneer in het Oosten langzamerhand andere godsbegrippen ontstaan, krijgt hij ook daarin een plaats. De duif werd voorgesteld als een reine, vrome vogel, zonder valsheid. Veel later verscheen de duif als zinnebeeld van de vrede.

Het nut van de duif

De vogels vlogen in groten getale vrij rond en zochten hun eigen voedsel. Mestwinning was waarschijnlijk het voordeel dat men ervan had. Bij het nut van de duiven mag ook het overbrengen van berichten niet worden vergeten. Toen Marco Polo in de 13e eeuw Peking bezocht, berichtte hij met duiven die uitvlogen als koeriers. Ook van Willem van Oranje en Napoleon staat bekend dat hij met militaire activiteiten postduiven gebruikten voor het overbrengen van berichten. Ook werden duiven geteeld voor de consumptie, denkt u maar aan de heerlijke duivenpasteitjes. De duif gold van oudsher ook als ziekenkost. Duivenvlees, -bloed en -lever werden gebruikt tegen o.a. gezwellen, struma, haaruitval en geelzucht. Zelfs de mest werd gebruikt als huismiddeltje. Vermengd met honing en om de hals gelegd verdreef het keelontsteking. Al in de vroege Middeleeuwen vond verdere verspreiding van de duivenslagen plaats over geheel West-Europa.

Het aantal duivenverblijven was, vermoedelijk ook in ons land, zeer groot.

De oudste nog bestaande duiventil in ons land zijn de stenen torens uit de 16e en 17e eeuw. Er werden zowel ronde als vierkante torens gebouwd. De enige stenen til die Drenthe nu nog rijk is, staat in Roden op het landgoed Mensinge. Naast vrijstaande, werden ook duiventorens gebouwd als onderdeel van een huis. Er waren gebouwen die een duivenzolder hadden. In de topgevel waren dan vluchtgaten aangebracht. Het kwam ook voor dat er een rij vluchtgaten op het pannendak zat, een zogeheten gibbeflecht. De grote houten kasten op vier palen en met een zadeldak zijn echter algemener, ook in Drenthe.

Een heerlijk recht

Het bouwen van een duiventil en het hebben van een vlucht duiven was vroeger niet zomaar toegestaan. Er werd een landgoed van een bepaalde oppervlakte vereist. De bepalingen hieromtrent verschilden echter van gewest tot gewest. Anders dan in andere gewesten was dit recht in Drenthe geen heerlijk recht, waarschijnlijk met uitzondering van de Heerlijkheid Ruinen. Duiven werden hier gehouden om de mest en omwille van het aanzien. Ook de dominee had soms duiven, waarbij de til dan in het bezit was van de heren kerkvoogden.
Kende men in Drenthe dus zijn eigen regelingen, eind 18e eeuw veranderde dat. In 1789 werden namelijk de slavernij, de horigheid, de heerlijkheid, de exclusieve jachtrechten en het recht van duiventil afgeschaft. Dat betekende niet dat de tillen verdwenen, wel dat er voortaan aan het bezit ervan andere voorwaarden werden gesteld dan voorheen. De gewone burger mocht dus beslist niet zomaar een duiventil met een flink aantal duiven hebben, hoogstens een paar duiven.
Dat de regels die voor het houden van een duiventil golden wel eens werden overtreden, zal niemand verbazen. Vroeger waren het de buren die alle strafbare feiten waarvan zij kennis droegen, moesten aangeven op de goor spraak.

Goor spraak was een gerecht bij de drost, die dan recht sprak over de te behandelen zaken).

Later waren het de opzieners der jacht die een oogje in het zeil hielden.
Sinds 1807 moesten volgens het jachtreglement alle aanwezige torens en tillen jaarlijks worden geregistreerd. Er waren toen 50 tillen in Drenthe. Pas met het van kracht worden van een nieuwe jachtwet in 1954 is deze registratie beëindigd.

De tillen in de oude gemeente de Wijk

Een van de oudste duiventillen van de Wijk was die van de havezate Havixhorst. Het goed bleef zeer lang in het bezit van de familie De Vos van Steenwijk. Oorspronkelijk had het huis een duivenzolder waarvan de vluchtgaten waren aangebracht in een topgevel. Toen de registratie in 1807 werd ingevoerd, maakte men gebruik van een duiventil op enige afstand van het huis. In de jaren 1811-1813 liet Reint Hendrik baron De Vos van Steenwijk het huidige huis Dickninge bouwen. De indruk bestaat dat van toen af de duiventil van de Havixhorst onder Dickninge viel. De familie De Vos van Steenwijk liet de til van Dickninge tot in 1941 registreren.
De havezate Dunningen had vanouds ook een duiventil. Dit goed werd in 1794 verkocht en het huis afgebroken. Bij deze verkoop werd het stuk land ‘daar het duivenhok in staat met het bosje daar achter aan de Haalweiderdijk’ verkocht. Het duivenhok zelf was niet onder deze verkoop begrepen. Wat de erfgenamen er mee gedaan hebben is niet bekend.
Op Den Hof, behoorde een duiventil. De til van de Eemten werd alleen in het jaar 1814 geregistreerd en die van Den Hof enkel in 1807. Beide tillen zijn vermoedelijk spoedig daarna afgebroken.

Bron:

http://www.webringreestdal.nl/dewijk/duiftil.html

De tilduivensport staat onder bedreigd door roofvogels, zie hier een filmpje van een jonge Havik in een duiventil.