U kunt nog steeds bezwaar indienen als belanghebbende!

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bij de Gemeente Den Haag kan tot 31 mei 2016 nog steeds worden ingediend. U dient te vermelden: de datum, uw naam, adres  en uw telefoonnummer, vermeld het kenmerk zijnde: verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor het plaatsen van een nestkast aan de Laan van Meerdervoort 627 te Den Haag met nummer: 201602097/5953569

Stuur een kopie mee van het besluit. Bij Ons Belang op te vragen tel:0614493937 of even een kopie maken van onderstaand besluit.

Geef de reden waarom u het niet eens bent met het besluit (de grond van het bezwaar) en onderteken het bezwaarschrift met een handtekening. Stuur het geheel aan: Burgemeester en wethouders van Den Haag, AVVB/Bezwaar Postbus 12600, 2500DJ Den Haag.  U kunt het bezwaar ook afgeven aan de receptie van het stadhuis aan het Spui te Den Haag.

Doorkiesnummer            BESLUIT
[Geanonimiseerd]
E-mail
[Geanonimiseerd]
Aantal bijlagen
2
Datum zie documentenlijst
Onderwerp
verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Laan van Meerdervoort 627
Geachte mevrouw/mijnheer,
Op 9 februari 2016 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het veranderen van de achtergevel van de toren van de kerk Laan van Meerdervoort 627 door het plaatsen van een nestkast.
Uw aanvraag omvat de activiteiten ‘Bouwen’ en ‘Handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten’ waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is.
Tijdens de behandeling van uw aanvraag hebben wij vastgesteld dat op basis van de beoordeling en de ingewonnen adviezen de omgevingsvergunning voor voornoemde activiteiten kan worden verleend.
Voor de motivering van onze beslissing verwijzen wij naar de bij deze beschikking behorende bijlage 1 waarin per activiteit de beoordeling, advisering en de van toepassing zijnde voorschriften zijn opgenomen. Deze bijlage I moet hier als herhaald en -ingelast worden beschouwd.
Tijdens de behandeling van uw aanvraag is een zienswijze ingediend* Deze zienswijze heeft ons standpunt ten aanzien van de aanvraag niet gewijzigd. De beantwoording van de zienswijze is bijgevoegd. Deze bijlage 2 moet hier als herhaald en ingelast worden beschouwd.
Besluit:
Gelet op het bepaalde in de artikelen 2.10 en 2.18 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) besluiten wij de gevraagde omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder a en f van deze wet te verlenen met de daarbij behorende in de documentenlijst genoemde tekeningen en beschrijvingen.
Burgemeester en wethouders van Den Haag, Namens dezen:
[Geanonimiseerd]

.

Dien uw bezwaarschrift zo spoedig mogelijk in!!!!

Guus Nieuwmans (voorzitter Ons Belang)