Bezwaar tegen de omgevingsvergunning van de nestkast!

Hallo leden van Ons Belang,

Vandaag heb ik van zowel de Gemeente als van ons lid Tom van Poorten het officiële document ontvangen van de Gemeente Den Haag met betrekking tot het afgeven van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een nestkast op de Bethlehem kerk aan de Laan van van Meerdervoort. (zie hieronder).

Binnen 6 weken kan een ieder bezwaar aantekenen bij de Gemeente. Iedere dag plaatst Ons Belang een oproep tegen deze verstrekking van onderstaande omgevingsvergunning.

Actie en nog eens actie van zowel Ons Belang als alle tilduivenliefhebbers zullen de komende 6 weken plaatsvinden voor het behoud van onze hobby: De Tilduivensport!!

Lees elke dag onze website met het allerlaatste nieuws.

Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag Uw brief van
Ons kenmerk 201602097/5953569 [Geanonimiseerd] Behandeld door [Geanonimiseerd] Doorkiesnummer [Geanonimiseerd] E-mail [Geanonimiseerd] Aantal bijlagen 2 Datum zie documentenlijst Onderwerp
Vergeet u niet in correspondentie met de gemeente ons kenmerk te vermelden.
Postadres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag Internetadres: www.denhaag.nl wabo123
verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Laan van Meerdervoort 627
Geachte mevrouw/mijnheer,
Op 9 februari 2016 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het veranderen van de achtergevel van de toren van de kerk Laan van Meerdervoort 627 door het plaatsen van een nestkast.
Uw aanvraag omvat de activiteiten ‘Bouwen’ en ‘Handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten’ waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is.
Tijdens de behandeling van uw aanvraag hebben wij vastgesteld dat op basis van de beoordeling en de ingewonnen adviezen de omgevingsvergunning voor voornoemde activiteiten kan worden verleend.
Voor de motivering van onze beslissing verwijzen wij naar de bij deze beschikking behorende bijlage 1 waarin per activiteit de beoordeling, advisering en de van toepassing zijnde voorschriften zijn opgenomen. Deze bijlage 1 moet hier als herhaald en ingelast worden beschouwd.
Tijdens de behandeling van uw aanvraag is een zienswijze ingediend. Deze zienswijze heeft ons standpunt ten aanzien van de aanvraag niet gewijzigd. De beantwoording van de zienswijze is bijgevoegd. Deze bijlage 2 moet hier als herhaald en ingelast worden beschouwd.
Besluit:
Gelet op het bepaalde in de artikelen 2.10 en 2.18 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) besluiten wij de gevraagde omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder a en f van deze wet te verlenen met de daarbij behorende in de documentenlijst genoemde tekeningen en beschrijvingen.
Burgemeester en wethouders van Den Haag, Namens dezen:
[Geanonimiseerd]
201602097/5953569 2
wabo123
Deze omgevingsvergunning treedt op grond van het bepaalde in artikel 6.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking op de dag na de bekendmaking ervan.
Ten slotte wijzen wij u erop dat deze vergunning aan u wordt verleend behoudens rechten van derden en dat door het verlenen van deze vergunning niet wordt vooruitgelopen op enige andere door de gemeente krachtens de wet of een gemeentelijke verordening, dan wel krachtens eigendomsrecht van de gemeente met betrekking tot de onderhavige aanvraag eventueel te nemen beslissing.
Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit bezwaarschrift binnen zes weken na de bekendmaking naar: Burgemeester en wethouders van Den Haag, AWB/bezwaar, Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag.
Voor het indienen van een bezwaarschrift gelden de volgende regels. a. Uw naam, adres en telefoonnummer vermeldt u in het bezwaarschrift. b. U zet uw handtekening onder het bezwaarschrift. c. U stuurt een kopie van het besluit mee. Heeft u of kunt u dit niet, dan geeft u een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. d. U vermeldt het kenmerk en de datum van het besluit. e. De argumenten voor bezwaar schrijft u in de brief. f. Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een volmacht mee.
Indien u schriftelijk bezwaar maakt, wordt u verzocht om een kopie van het besluit waartegen het bezwaar is gericht mee te zenden en in de linkerbovenhoek van de envelop de woorden ‘AWB/BEZWAAR’ te vermelden.
De indiener van het bezwaarschrift kan, als onverwijlde spoed dat – gelet op de betrokken belangen – vereist, eveneens een voorlopige voorziening (bijvoorbeeld een schorsing van het besluit) vragen bij de president van de rechtbank, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.
Op www.denhaag.nl/bezwaar vindt u meer informatie.