Steun van de heer Arnold de Man

  • Bericht auteur:
  • Bericht gepubliceerd op:4 april 2016
  • Berichtcategorie:Slechtvalken

Hallo leden van Ons Belang,

Van de heer Arnold de Man ontving het bestuur onderstaande brief, die ik de leden van Ons Belang niet kan en mag onthouden. Lees deze brief goed door en geeft uw mening op de komende clubavond op maandagavond 25 april in het kleindierencentrum. De heer Arnold de Man wordt  dan ook uitgenodigd om eventuele vragen te beantwoorden.

Aan het bestuur van de Koninklijke Tilduivenhoudersvereniging “Ons Belang” Dhr. G. Nieuwmans, voorzitter Sint Martinuslaan 7 2273 AN Voorburg Per email verzonden.

Schadevergoedingsregeling wegens slechtvalkhouderij?

Geachte voorzitter, leden van het bestuur,

Mijn naam is Arnold de Man en ik ben de zoon van de maker en uitgever van het DuivenKweekboek, dat in de jaren ’80 en ’90 aardig succesvol was in de duivensport. Misschien kent u het nog wel.

Ik woon sinds enige tijd in Den Haag en las pas iets over de overlast die tilduivenhouders in Den Haag en Delft hebben van jagende roofvogels die onder meer hun standplaats hebben in door roofvogelliefhebbers geplaatste nestkasten.

Alhoewel de duivenhouderij ook wel last heeft van andere jagers in en om het huis, zoals katten, is het argument dat ik de meneer van de vogelbescherming in Den Haag in dit artikel  zie noemen, dat duivenmelkers hun duiven dan volgens de wet om te beginnen maar binnen moeten houden, nogal bizar.

Uit de tijd dan mijn vader het DuivenKweekboek uitgaf, weet ik dat de duivensport best een kostbare hobby is. Maar dat hebben duivenmelkers er graag voor over, gelet op het plezier en ontspanning het houden van duiven  kan geven. Het is dan altijd erg naar om als duivenmelker te moeten merken dat er een duif vermist wordt. Zeker als het om eigen kweek gaat.

Zoals ik al zei, zijn er verschillende oorzaken van het vermist raken van duiven, en roofvogels is er een van. Op zich is daar inderdaad weinig aan te doen, zoals ook meneer Nieuwmans zegt in het artikel. Voor zover het gaat om roofvogels met een natuurlijke standplaats, althans. Die brengen schade toe aan het bezit van de duivenhouder, maar waar zou je die kunnen verhalen? Nergens, want de natuur is immers van niemand. Maar ik denk dat het anders is wanneer het gaat om schade door roofvogels die een door mensen gemaakte standplaats bewonen die speciaal voor het ‘houden van de roofvogel’ geplaatst is.

Een nestkast wordt geplaatst op een locatie waar eerder geen roofvogel broedde. Was dat wel het geval geweest, dan had de nestkast niet geplaatst mogen worden, want je mag een broedplaats van een roofvogel niet verstoren. Of zich zonder een nestkast geen vogels op de kastlocatie genesteld zouden hebben, is in zoverre relevant, dat die de locatie eerder kennelijk ongeschikt vonden voor het bouwen van een nest, en dat de geplaatste aanpassing van de locatie in de vorm van de nestkast causaal de locatie ten gunste van een broedplaatskeuze heeft beïnvloed, nu er wel daadwerkelijk een broedkoppel op is neergestreken.

Of een eigenaar van een nestkast dan vervolgens ook aansprakelijk gesteld kan worden voor schade door de bewonende roofvogels aan bijvoorbeeld duivenbezit, is denk ik een interessante vraag voor juristen. Om het nog ingewikkelder te maken, speelt ook nog mee dat een nestkast ofwel geplaatst kan worden door de eigenaar van de locatie ofwel dat de eigenaar van die locatie toestemming geeft voor de plaatsing.

Als toestemming gegeven moet worden, dan moeten er afspraken gemaakt worden tussen de locatie-eigenaar en de nestkasteigenaar over de aansprakelijkheid voor eventuele schadelijke gevolgen voor bijvoorbeeld het bezit van derden, als gevolg van gebeurtenissen die voortvloeien uit het plaatsen van de nestkast.

Een benadeelde door ‘nestkastroofvogels’ heeft in het geval van een nestkast in een kerktoren dan te maken met twéé partijen. Dat is de eigenaar van de nestkast én de eigenaar van de kerktoren. Nu is het zo, dat indertijd door Napoleon het bezit van kerktorens met een uurwerk is losgemaakt uit het eigendom van het kerkgebouw en is overgegeven aan de gemeente. Dit omdat de gemeente de verantwoordelijkheid kreeg voor het beheer van de juiste tijdweergave. Volgens mij is dat nog steeds zo en is de kerktoren van de Bethlehemkerk bezit van de gemeente Den Haag.

Het zit er waarschijnlijk niet in dat bewoonde nestkasten zonder meer kunnen worden verwijderd. Dit vanwege de beschermde status die de Flora- en Faunawet de roofvogels geeft. De gemeente heeft in de handhaving van die bescherming een wettelijke taak, zo blijkt uit de beantwoording van het College op deze vragen van de Partij van de Dieren over de nota Dierenwelzijn van gemeente Den Haag. Dat maakt de positie voor de gemeente nog wat spannender.

Nu bestaan er wellicht mogelijkheden om een schadevergoeding of compensatie te krijgen voor het verlies van tilduiven door toedoen van ‘nestkastroofvogels’.

Mede gelet op het gegeven, dat ‘Ons Belang’ een Koninklijke vereniging is, kan ik me voorstellen, dat belanghebbenden bij de instandhouding van de nestkasten, bereid zouden kunnen zijn om na te denken over het oprichten van een schadefonds voor het compenseren van benadeelde verenigingsleden. Een met redenen omkleed verzoek tot ondersteuning van de inspanning van uw vereniging tot oprichting van zo’n fonds zal denk ik middels een brief hierover aan het Kabinet van de Koning niet door de Koning terzijde worden gelegd.

Ik zou uw vereniging graag verder helpen met het realiseren van zo’n compensatiefonds, of een compensatieregeling, maar dan is op dit moment eigenlijk één vraag van belang:

Zouden de leden van uw vereniging zich kunnen vinden in het bestaan van een financieel compensatiefonds als oplossing van de huidige problematiek door de roofvogelnestkasten in de regio Den Haag en Delft?

Graag zie ik uw reactie tegemoet.

Arnold de Man,