Nieuws van de commissie slechtvalken!

U merkt het niet, maar de commissie verwijdering broedkasten slechtvalken is elke dag druk doende met de problematiek met betrekking tot de slechtvalken. De commissie komt ieder week bij elkaar en ieder lid van de commissie heeft zijn eigen inbreng. Zo hebben Jaap ten Wolde en Jeffrey van Toor gesprekken gevoerd met de wijkagent, The Hunters of The Sky en het Kerkbestuur. Dat The Hunters of The Sky en Het Kerkbestuur de broedkast van de slechtvalk in de Bethlehemkerk niet zomaar laat weghalen, was te verwachten. De commissie zal via andere kanalen de doelstelling Weg Met De Broedkasten van slechtvalken, toch willen bereiken. Guus Nieuwmans bestookt een ieder die het gebruik van broedkasten toestaat met foto’s en brieven. Het afslachten van tilduiven op een onnatuurlijke wijze probeert hij de voorstanders van de broedkasten met foto’s en met steekhoudende argumenten te overtuigen. Parick Rijkers is ook druk bezig met een aantal zaken en Frans de Hoedt van de dierenwinkel De Witte Duif heeft de inspecteur de heer Boschker van de Flora- en Faunawet uitgenodigd voor een gesprek. Zo op het eerste gezicht lijkt het niet veel, maar de commissie en dat constateert Het Bestuur van Ons Belang, dat resultaten voor het broedseizoen van het jaar 2016 behaald gaan worden. Op de aankomende clubavond op maandagavond 29 juni 2015 zal de commissie verslag uitbrengen van al hetgeen heeft plaats gevonden. Er is voor de commissie een lange weg te gaan, maar de commissie heeft het gevoel dat via die kleine stapjes de resultaten komen, die we willen: Weg met de broedkasten van slechtvalken. Helder en duidelijk moet zijn dat Ons Belang nooit achter illegale praktijken staat.

Heerlijk vinden de voorstanders van broedkasten deze foto’s! Prachtige en met liefde geteelde tilduiven worden afgeslacht!

gepat door slechtvalksllechhtvalkslechttvallkslechtvalk bedankt