Informatie over de slechtvalken!

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Slechtvalken

Geachte heer Nieuwmans,

naar aanleiding van ons gesprek d.d. 18 maart 2015 nog even het volgende:

Ik had met u afgesproken dat ik nog een aantal zaken voor u zou uitzoeken en aan u zou doorgeven:
1) Wettelijk kader bescherming slechtvalk
2) Is er een omgevingsvergunning nodig voor het plaatsen van een slechtvalk kast
3) Contact slechtvalk werkgroep Nederland

1) Wettelijk kader:

De slechtvalk (Falco perigrinus) is een beschermde inheemse diersoort als bedoeld in artikel 4 lid 1 onder b van de Flora- en faunawet. Op grond van artikel 9 en artikel 13, lid 1 van de Flora- en faunawet is het verboden dieren behorende tot een inheems beschermde diersoort.
te doden, te verwonden, te vangen en of met het oog daarop op te sporen, onder je te hebben etc. In artikel 10 van de Flora- en faunawet staat dat het eveneens verboden is om beschermde inheemse diersoorten te verontrusten.

In de Wet op de Economische Delicten (Wed) is artikel 13, lid 1 van de Flora en Faunawet genoemd onder artikel 1a onder ten 1e en artikel 9 van de Flora- en faunawet onder artikel 1a onder ten 2e van de Wed. Artikel 10 van de Flora- en faunawet is genoemd onder artikel 1a onder ten 3e van de Wed.

Artikel 6, lid 1 van de Wet op de Economische Delicten geeft aan dat

Hij, die een economisch delict begaat, wordt gestraft:
1°. in geval van misdrijf, voor zover het betreft een economisch delict, bedoeld in artikel 1, onder 1°, of in artikel 1a, onder 1°, met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren, taakstraf of geldboete van de vijfde categorie;
2°. in geval van een ander misdrijf met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren, taakstraf of geldboete van de vierde categorie;
3°. indien hij van het plegen van het misdrijf als bedoeld onder 2° een gewoonte heeft gemaakt, met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren, taakstraf of geldboete van de vijfde categorie;
4°. in geval van overtreding, voor zover het betreft een economisch delict bedoeld in artikel 1, onder 1°, of in artikel 1a, onder 1°, met hechtenis van ten hoogste een jaar, taakstraf of geldboete van de vierde categorie;
5°. in geval van een andere overtreding, met hechtenis van ten hoogste zes maanden, taakstraf of geldboete van de vierde categorie.
Indien de waarde der goederen, waarmede of met betrekking tot welke het economisch delict is begaan, of die geheel of gedeeltelijk door middel van het economisch delict zijn verkregen, hoger is dan het vierde gedeelte van het maximum der geldboete welke in de gevallen onder 1° tot en met 5° kan worden opgelegd, kan, onverminderd het bepaalde in artikel 23, zevende lid, van het Wetboek van Strafrecht, een geldboete worden opgelegd van de naast hogere categorie.

Conclusie voorgaande:

Uit voorgaande blijkt dat een slechtvalk een beschermde inheemse diersoort is. Het vangen, doden etc van een slechtvalk zijn misdrijven waar een gevangenisstraf op staat van ten hoogste 6 jaren of een boete van de vijfde categorie (81000 euro)

2 Omgevingsvergunning:

Ik heb telefonisch gesproken met W. Kamerman, Dienst Stedelijk Ontwikkeling van de Gemeente Den Haag. W. Kamer man deelde mij desgevraagd onder andere het volgende mede:
1. Dat per situatie moet worden bekeken of een omgevingsvergunning nodig is voor het plaatsen van een slechtvalk kast afhankelijk van de plek waar de slechtvalk kast wordt geplaatst.
2. Dat het dus ook zo kan zijn dat er géén omgevingsvergunning nodig is voor het plaatsen van een slechtvalk kast
3.
4. 3 Slechtvalk werkgroep Nederland
5. Voor informatie over de slechtvalk zou u eens kunnen kijken op de volgende website en eventueel contact kunnen opnemen met iemand van de werkgroep. http://www.werkgroepslechtvalk.nl/
6.
7. Ik heb begrepen dat vanwege het feit dat een slechtvalk redelijk territoriaal is het niet mogelijk is om meerdere slechtvalk kasten in een klein gebied te plaatsen. Ik heb begrepen dat een ca 1 slechtvalk kast per 4 vierkante kilometer ongeveer het maximum is.
8.
9. Mocht u naar aanleiding van voorgaande nog vragen hebben dan hoor ik het graag.
10.
Met vriendelijke groet,
G.J.B.H. Boschker