Meer berichten over de nestkast van de Gemeente.

  • Bericht auteur:
  • Bericht gepubliceerd op:19 april 2016
  • Berichtcategorie:Slechtvalken

Hallo leden van Ons Belang,

Onderstaand nog meer info over het verstrekken van een omgevingsvergunning op de kerk aan de Laan van Meerdervoort!

Aantal bijlagen 2 Datum zie documentenlijst
Onderwerp
Vergeet u niet in correspondentie met de gemeente ons kenmerk te vermelden.
Postadres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag Internetadres: www.denhaag.nl wabo123
verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Laan van Meerdervoort 627
Geachte mevrouw/mijnheer,
Op 9 februari 2016 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het veranderen van de achtergevel van de toren van de kerk Laan van Meerdervoort 627 door het plaatsen van een nestkast.
Uw aanvraag omvat de activiteiten ‘Bouwen’ en ‘Handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten’ waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is.
Tijdens de behandeling van uw aanvraag hebben wij vastgesteld dat op basis van de beoordeling en de ingewonnen adviezen de omgevingsvergunning voor voornoemde activiteiten kan worden verleend.
Voor de motivering van onze beslissing verwijzen wij naar de bij deze beschikking behorende bijlage 1 waarin per activiteit de beoordeling, advisering en de van toepassing zijnde voorschriften zijn opgenomen. Deze bijlage 1 moet hier als herhaald en ingelast worden beschouwd.
Tijdens de behandeling van uw aanvraag is een zienswijze ingediend. Deze zienswijze heeft ons standpunt ten aanzien van de aanvraag niet gewijzigd. De beantwoording van de zienswijze is bijgevoegd. Deze bijlage 2 moet hier als herhaald en ingelast worden beschouwd.
Besluit:
Gelet op het bepaalde in de artikelen 2.10 en 2.18 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) besluiten wij de gevraagde omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder a en f van deze wet te verlenen met de daarbij behorende in de documentenlijst genoemde tekeningen en beschrijvingen.
Burgemeester en wethouders van Den Haag, Namens dezen: Teammanager gebieden, afdeling Vergunningen & Toezicht

201602097/5953569 2
wabo123
Deze omgevingsvergunning treedt op grond van het bepaalde in artikel 6.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking op de dag na de bekendmaking ervan.
Ten slotte wijzen wij u erop dat deze vergunning aan u wordt verleend behoudens rechten van derden en dat door het verlenen van deze vergunning niet wordt vooruitgelopen op enige andere door de gemeente krachtens de wet of een gemeentelijke verordening, dan wel krachtens eigendomsrecht van de gemeente met betrekking tot de onderhavige aanvraag eventueel te nemen beslissing.
Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit bezwaarschrift binnen zes weken na de bekendmaking naar: Burgemeester en wethouders van Den Haag, AWB/bezwaar, Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag.
Voor het indienen van een bezwaarschrift gelden de volgende regels. a. Uw naam, adres en telefoonnummer vermeldt u in het bezwaarschrift. b. U zet uw handtekening onder het bezwaarschrift. c. U stuurt een kopie van het besluit mee. Heeft u of kunt u dit niet, dan geeft u een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. d. U vermeldt het kenmerk en de datum van het besluit. e. De argumenten voor bezwaar schrijft u in de brief. f. Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een volmacht mee.
Indien u schriftelijk bezwaar maakt, wordt u verzocht om een kopie van het besluit waartegen het bezwaar is gericht mee te zenden en in de linkerbovenhoek van de envelop de woorden ‘AWB/BEZWAAR’ te vermelden.
De indiener van het bezwaarschrift kan, als onverwijlde spoed dat – gelet op de betrokken belangen – vereist, eveneens een voorlopige voorziening (bijvoorbeeld een schorsing van het besluit) vragen bij de president van de rechtbank, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

201602097/5953569 3
wabo123
Bijlage 1 Beoordeling activiteiten
De aanvraag heeft betrekking op het perceel, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, sectie AN, nr. 04284.
Op basis van de aard en inhoud van deze aanvraag is volgens de Wet basisregistraties adressen en gebouwen het gebruiksdoel ‘Overige gebruiksfunctie’ vastgesteld.
Het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft is verbonden met een bouwwerk dat wordt vermeld in het gemeentelijk monumentenregister.
Activiteit ‘Bouwen’
Voor zover van toepassing is deze activiteit getoetst aan: – het Bouwbesluit 2012; – de Bouwverordening; – het bestemmingsplan ‘Bloemenbuurt’, waar in het onderhavige geval de bestemming ‘Maatschappelijke doeleinden’ is opgenomen; – de Welstandsnota.
Gebleken is dat de aanvraag voldoet aan de bouw- en gebruiksvoorschriften van het bestemmingplan aangezien op grond van artikel 8, lid 1 bij de bestemming passende voorzieningen zijn toegestaan en de nestkast een ondergeschikt bouwdeel vormt. Voor het overige is voldoende aannemelijk gemaakt dat voldaan wordt aan de beoordelingsgronden.
Ingewonnen advies: De Welstands- en Monumentencommissie heeft op 30 maart 2016 beoordeeld of het bouwwerk voldoet aan redelijke eisen van welstand als bedoeld in artikel 12a, eerste lid onder a, van de Woningwet. Haar advies luidt als volgt:
Akkoord Het bouwplan is getoetst aan het onderdeel ‘Algemene welstandscriteria’ van de Welstandsnota. “De commissie adviseert positief over de voorgestelde nestkast. De kast heeft door haar positionering in een ‘nis’ onder het overstek van de torenspits en door de terughoudende,bijna camouflerende vormgeving slechts een geringe invloed op het aanzicht van de toren. Deze invloed is geen verstoring van de toren of van de kerk als geheel.”
Wij nemen het advies van de welstands- en monumentencommissie over.
Eindoordeel activiteit ‘Bouwen’
Op basis van de beoordeling van de activiteit en de daaraan verbonden advisering bestaat er geen bezwaar tegen het, met toepassing van artikel 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht verlenen van de vergunning voor de activiteit ‘Bouwen’.
Aan deze vergunning voor bovengenoemde activiteit verbinden wij de volgende voorschriften:
Het bouwen moet gebeuren volgens de bepalingen van het Bouwbesluit en de Bouwverordening. Tevens moet worden voldaan aan de hierna opgenomen nadere voorschriften en bepalingen.
Voorschriften op basis van het Bouwbesluit 2012
Artikel 1.23 Aanwezigheid bescheiden Tijdens het bouwen zijn, voor zover van toepassing, de volgende bescheiden of een afschrift daarvan op het terrein aanwezig:
201602097/5953569 4
wabo123
– de omgevingsvergunning voor het bouwen; – het bouwveiligheidsplan; – overige voor het bouwen van belang zijnde vergunningen en documenten met nadere voorwaarden en ontheffingen.
Artikel 1.25 Mededeling aanvang en beëindiging werkzaamheden Ten minste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van de bouwwerkzaamheden waarop deze vergunning ziet, dient de houder van deze vergunning ons schriftelijk van de aanvang van die werkzaamheden, met inbegrip van ontgravingswerkzaamheden, in kennis te stellen.
Ten minste op de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden waarop deze vergunning ziet, dient de houder van deze vergunning ons schriftelijk van de beëindiging van die werkzaamheden in kennis te stellen.
Nadere aanwijzingen
Flora- en faunawet De slechtvalk is opgenomen in categorie 3 van de wet: “Nesten van vogels, zijnde géén koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast of afhankelijk van bebouwing zijn. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeeld: ooievaar, kerkuil en slechtvalk)”
Dit betekent dat de kast NIET mag worden verwijderd als hier wettelijk geldende reden toe is. Het al dan niet verstrekken van een omgevingsvergunning is in deze niet relevant.
Voor het aantasten van vogels en/of de jaarrond beschermde vaste rust- en verblijfplaatsen geldt een zware toets. Een ontheffing wordt alleen verleend indien er geen alternatief beschikbaar is en op grond van een wettelijk belang uit de Vogelrichtlijnen. Deze belangen zijn: a. de bescherming van flora en fauna; b. veiligheid van het luchtverkeer; c. de volksgezondheid of openbare veiligheid.
In alle andere gevallen, zoals een ruimtelijke ingreep, wordt geen ontheffing verleend. In dat geval bestaat de mogelijkheid om mitigerende maatregelen te nemen, en daarmee een overtreding van de verbodsbepalingen te voorkomen. Hierbij is een ecologisch onderzoek noodzakelijk en dient een mitigatieplan opgesteld en voorgelegd te worden aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
Activiteit ‘Handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten ’
De activiteit betreft het veranderen van de achtergevel van de toren van het beschermde monument Laan van Meerdervoort 627 (Bethlehemkerk) door het plaatsen van een nestkast.
De kerk is beschermd ingevolge artikel 3 van de Monumentenverordening Den Haag. Ingevolge art. 9 van de Monumentenverordening van de gemeente Den Haag en art. 2.2 lid b van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht is voor het bouwplan een vergunning vereist.
Voor zover van toepassing is deze activiteit op grond van artikel 2.18 van de Wabo beoordeeld aan de hand van: – De Monumentenverordening Den Haag 2010.
Ingewonnen advies: Op basis van artikel 10, lid 2 van de Monumentenverordening is het plan voor het veranderen van de achtergevel van de toren van de kerk Laan van Meerdervoort 627 door het plaatsen van een nestkast voorgelegd aan de welstands- en monumentencommissie. De commissie heeft in de vergadering van 30 maart 2016 als volgt beoordeeld:
Akkoord
201602097/5953569 5
wabo123
“De commissie adviseert positief over de voorgestelde nestkast. De kast heeft door haar positionering in een ‘nis’ onder het overstek van de torenspits en door de terughoudende, bijna camouflerende vormgeving geen negatieve invloed op het monument, niet fysiek en niet visueel.”
Met dit advies kunnen wij ons verenigen.
Met inachtneming van alle bij het te nemen besluit betrokken belangen en het ingewonnen advies zijn wij van mening dat de uitvoering van het plan geen onaanvaardbare aantasting van de architectuur- en cultuurhistorische waarden van het monument betekent.
Eindoordeel activiteit ‘Handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten’
Op grond van artikel 2.18 bestaat er geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning voor de activiteit ‘Handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten’ voor het wijzigen van de beschermde monument Laan van Meerdervoort 627 (Bethlehemkerk).
Aan deze vergunning voor bovengenoemde activiteit verbinden wij de volgende voorschriften:
Indien tijdens de restauratie tot dan toe onbekende onderdelen van het monument worden aangetroffen, waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze (cultuur)historische waarde bezitten, dient er contact opgenomen te worden met de afdeling Monumentenzorg om te bezien of een nadere goedkeuring nodig is.

201602097/5953569 6
wabo123
Bijlage 2 Beantwoording zienswijze
Tijdens de behandeling van de aanvraag om omgevingsvergunning is een zienswijze ingekomen. De zienswijze heeft betrekking op het volgende.
Aangenomen wordt dat nestkasten worden geplaatst voor het terugdringen van stadsduiven en kraaien. Tilduiven vormen een te makkelijke prooi voor de valk waardoor het uitoefenen van de tilduivenhobby in de omgeving ernstig wordt gehinderd.
Ten aanzien van deze zienswijze overwegen wij als volgt.
De aangevraagde omgevingsvergunning betreft een zogenoemde gebonden beschikking. Dit betekent dat wanneer het plan voldoet aan de eisen uit Bouwbesluit, Bouwverordening, bestemmingsplan en Welstandsnota én het geen nadelige gevolgen voor het monumentale bouwwerk heeft, wij niet anders kunnen besluiten dan de omgevingsvergunning te verlenen. Hoewel wij uiteraard betreuren dat hinder wordt ondervonden bij het uitoefenen van de tilduivenhobby, kan dit, gelet op het bovenstaande, geen invloed hebben op het al dan niet verlenen van de omgevingsvergunning.
Bij de toetsing van de aanvraag is gebleken dat aan alle, voor de omgevingsvergunning relevante, toetsingskaders wordt voldaan. Wij hebben daarom besloten de omgevingsvergunning te verlenen.
De indiener van de zienswijze doen wij hierbij een afschrift van de omgevingsvergunning toekomen.
201602097/5953569 7
wabo123
MELDING AANVANG WERKZAAMHEDEN (ten minste twee dagen voor de aanvang melden)
Gemeente Den Haag Postbus 12655 2500 DP DEN HAAG
Adres : Laan van Meerdervoort 627 Dossiernummer : 201602097 Regisseur realisatiefase : W.J. Amsdorf, tel. 070 353 5724
Ondergetekende, houder van de omgevingsvergunning geeft hiermee kennis, dat de werkzaamheden zullen beginnen op: __________________
Welke ondernemers nemen deel aan de uitvoering en voor welke activiteit?
Activiteit :________________________________________________________
Naam :________________________________________________________
Adres: straat + huisnummer :________________________________________________________
Postcode + plaats :________________________________________________________
Telefoonnummer :________________________________________________________
Activiteit :________________________________________________________
Naam :________________________________________________________
Adres: straat + huisnummer :________________________________________________________
Postcode + plaats :________________________________________________________
Telefoonnummer :________________________________________________________
Activiteit :________________________________________________________
Naam :________________________________________________________
Adres: straat + huisnummer :________________________________________________________
Postcode + plaats :________________________________________________________
Telefoonnummer :________________________________________________________
(zonodig op een afzonderlijk blad vervolgen)
Plaats :_________________________
Datum :_________________________
Handtekening vergunninghouder/gemachtigde,
_________________________________________
201602097/5953569 8
wabo123
MELDING VOLTOOIING WERKZAAMHEDEN (Uiterlijk op de dag van beëindiging melden )
Gemeente Den Haag Postbus 12655 2500 DP DEN HAAG
Adres : Laan van Meerdervoort 627 Dossiernummer : 201602097 Regisseur realisatiefase : W.J. Amsdorf, tel. 070 353 5724
Ondergetekende, houder van de omgevingsvergunning geeft hiermee kennis, dat de werkzaamheden zijn voltooid op __________________
Plaats :_________________________
Datum :_________________________
Handtekening vergunninghouder/gemachtigde,
_________________________________________

 

Nestkast slechtvalken Bethlehemkerk Den Haag
Afmetingen nestkast Breed: 500 mm. Hoog: 675 mm. Lang: 900 mm.
Bouwmaterialen 0 Donkerbruin betonplex 18mm 0 Hardhout voor frame en rand van de nestkast 0 Bodem van geplastificeerd cm-gaas bevestigd met 18 mm. roestvrijstalen nieten 0 Roestvrijstalen spaanplaatschroeven, maat 3,5×40 0 25 kg. aquariumgrind, maat 8-12 mm. 0 Lichte zaagsnede van betonplex donkerbruin geverfd
Montage De nestkast is met twee slagpluggen in de voeg en een veiligheidskabel gezekerd aan het gebouw om gevaarlijke situaties te voorkomen.
Gevel aanzicht