AKTIE TEGEN DE ILLEGAAL GEPLAATSTE NESTKASTEN!

Hallo leden van Ons Belang,

Mocht het zo zijn, dat de Gemeente Den Haag positief reageert op de aanvraag van een omgevingsvergunning van de The Hunters of The Sky op 28 april 2016, dan verzoekt Het Bestuur ieder voor zich een bezwaar aan te tekenen! Doen, Doen en nog eens doen. Maar procedureel even wachten totdat er een bericht door de Gemeente is geplaatst op de site van de Gemeente onder Gemeenteberichten!!!

Hieronder volgt de procedure als u bezwaar aantekent. Op de site van Den Haag.nl onder het kopje Gemeente berichten staat nog veel informatie! Doet er nu zelf ook wat aan. Als de omgevingsvergunning is verstrekt voor het plaatsen van een nestkast, dan wordt deze echt niet meer teruggedraaid. Ook richting monumentenzorg kunt u uw bezwaren wegens vervuiling van de kerktoren sturen. Vermeld alle gegeven die in de procedure staan zoals naam, adres en woonplaats. Niet op de juiste wijze gestuurde bezwaren worden niet in behandeling genomen. Het recht zal zegevieren, daar het afgelopen moet zijn met het illegaal plaatsen van nestkasten!! Laat de natuur zijn gang gaan en laat onze koninklijk goedgekeurde vereniging, die er voor heeft gezorgd dat DE TILDUIVENSPORT op het IMMATERIEEL ERFGOED LIJST is geplaatst, verpest worden door het faciliteren van nestkasten op kerken en andere hoge gebouwen.

Het Bestuur van Ons Belang.

Zienswijze

In de reageertekst staat waar u uw zienswijze kunt indienen. Vermeld bij het indienen van uw zienswijze het adres van de locatie en de betreffende dienst/afdeling of bedrijfsonderdeel. In de reageertekst staat aangegeven waar u de documenten kunt inzien. Dien uw zienswijze in binnen de termijn dat de documenten ter inzage liggen. U kunt vragen dat uw persoonlijke gegevens niet bekend worden gemaakt. Doe dit in een los document dat u bij uw zienswijze voegt. Zet op dit document ook het adres van de locatie en het bedrijfsonderdeel. Heeft u geen internet, dan kunt u uw zienswijze sturen naar het adres dat in de reageertekst staat. U kunt uw zienswijze ook mondeling geven.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met het besluit van de gemeente dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in via www.denhaag.nl/bezwaar. U heeft hiervoor DigiD nodig. E-mailen kan niet. Heeft u geen internet, dan kunt u het bezwaarschrift opsturen naar: Burgemeester en wethouders van Den Haag, AWB/Bezwaar. Vermeld in uw bezwaarschrift:  naam, adres, telefoonnummer (waar u overdag bereikbaar bent) en e-mailadres;  de datum en handtekening;  een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee en noem het kenmerk;  de argumenten voor bezwaar.
Volmacht

Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een schriftelijke en ondertekende verklaring (volmacht)
mee waaruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag indienen.
Voorlopige voorziening bezwaar Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector Bestuursrecht of bij de Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In de reageertekst leest u welke voorzieningenrechter u kunt kiezen.
Beroep

Wanneer kunt u beroep instellen? ˗ Als u het niet eens bent met de beslissing op een bezwaar ˗ Als bij het besluit staat vermeld dat u direct in beroep kunt gaan
Beroep indienen moet uiterlijk binnen 6 weken vanaf de bij het besluit aangegeven datum. Voor de meeste beroepszaken geldt dat u daarvoor bij de rechtbank van Den Haag moet zijn. Lees in de reageertekst bij wie u in beroep kunt gaan. Maakt u gebruik van internet? Dien uw beroepschrift dan in via loket.rechtspraak.nl/ als uw beroepschrift bestemd is voor de rechtbank. Is het beroepschrift bestemd voor de Raad van State? Dien dit dan in via digitaalloket.raadvanstate.nl/. U heeft hiervoor DigiD nodig. E-mailen kan niet.
Vermeld in uw beroepschrift: ˗ naam, adres en telefoonnummer; ˗ datum en handtekening; ˗ een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u in beroep wilt gaan (stuur een kopie mee en noem het kenmerk); ˗ de reden of argumenten waarom u beroep instelt.
Heeft u geen internet? Als uw beroepschrift bestemd is voor de rechtbank stuur dan de brief naar de Rechtbank van Den Haag, sector Bestuursrecht. Als uw beroepschrift bestemd is voor de Raad van State stuur dan de brief naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Voorlopige voorziening beroep

 

Bij een spoedeisend belang kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit verzoek dient u in bij de rechter waar u ook uw beroep heeft ingesteld. Dat is bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector Bestuursrecht of bij de Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Wat is een voorlopige voorziening? Het indienen van een bezwaar of beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat het besluit zijn werking behoudt gedurende de termijn dat uw bezwaar of beroepschrift in behandeling is.
Een voorbeeld Aan uw buurman is een bouwvergunning verleend en u heeft hiertegen een bezwaarschrift ingediend. Uw buurman wil beginnen met verbouwen zonder de uitspraak op uw bezwaar af te wachten. Dat mag omdat het indienen van bezwaar geen schorsende werking heeft. Met het indienen van een voorlopige voorziening vraagt u de rechter de buurman te beletten met werkzaamheden te beginnen totdat op uw bezwaarschrift een beslissing is genomen.
Lees verder Adressen || pagina 8 van 9