Roofvogels en duiven, het blijft een probleem

Roofvogels en duiven

Inhoudsopgave

Jaarlijks worden er duizenden duiven opgegeten door roofvogels en hun jongen, bij veel duivenhouders
heerst er dan ook wel haat en verslagenheid. Ja dat kan ik me heel goed voorstellen ook!

“je heb in de jaren je beste beesten gehouden en de wat mindere opgeruimd om zo met de beste duiven op vlucht te komen en dan wordt de een na de andere gegrepen (geslacht) door verschillende roofvogels”


Bekennende roofvogels die bekend staan om op duiven jagen zijn:

 • 1. De havik

  De havik is een krachtige roofvogel, gespecialiseerd in het overrompelen van vogels. Het zijn honkvaste vogels. Ze maken een groot nest van takken hoog in een boom. De home range, te omschrijven als het gebied waarin voedsel wordt gezocht, is honderden hectaren groot. De havik was in de jaren zestig nog beperkt tot grote, stille bosgebieden als de Veluwe, maar komt nu in heel Nederland voor, tot in steden aan toe.


 • 2. De Slechtvalk

  Grote valk met zware borst, spitse vleugels met vrij brede basis en een tamelijk korte staart. Kan soms erg slank overkomen, maar in schroevende vlucht minder. Volwassen vogels zijn licht van onderen, met contrasterende zwarte kopkap en baardstreep. Bovenzijde blauwgrijs. Jonge vogels zijn bruin van boven en zijn bruin gestreept van onderen. Spitsere vleugels en kortere staart dan havik. Groter en zwaarder gebouwd dan smelleken en boomvalk.


 • 3. De Sperwer (De vrouwelijke)

  Met zijn korte, brede vleugels en zijn lange poten is de sperwer goed toegerust om vogels te vangen in bossen en tuinen. Belangrijkste prooien zijn zangvogels zoals mussen, mezen en spreeuwen. Het mannetje is een stuk kleiner dan het vrouwtje. De grotere vrouwtjes pakken ook wel grotere vogels, zoals Turkse tortels en leven in een meer open gebied. Sperwers zijn drieste en volhardende jagers.


  De drie hier boven genoemde soorten waaruit de meeste bedreiging voort komt voor onze beste duivenliefhebbers, de roofvogels zien duiven als een gemakkelijke prooi. Duiven zijn gebouwd om snel te kunnen vliegen en de daarbij behorende spiermassa maakt de duiven juist zo interessant voor de roofvogels. Er zijn van de in Nederland voorkomende roofvogels drie soorten die op duiven jagen, de havik, de slechtvalk en het vrouwtje van de sperwer.

  Het is eigenlijk roven en stelen met geweld, is plunderen, is onrechtmatig iets verkrijgen. Geen leuke eigenschappen die aan deze fraaie en vaak ook ellendige vogels worden toegekend. En schadelijke dieren die bestaan niet, ieder organisme is een onderdeel van een ecologisch systeem.

  Bij alle roofvogels is het vrouwtje groter dan het mannetje. De poten van het vrouwtje zijn ook dikker dan van de man. Ook bij de jonge dieren is dit al het geval zodat al vroeg de sekse is vast te stellen.


Algemene regels

De Wet natuurbescherming bevat een aantal verboden handelingen die van toepassing zijn op alle inheemse vogels. Deze verboden gelden in heel Nederland. De wet verbiedt:

 • het opzettelijk doden of vangen van vogels (artikel 3.1 lid 1);
 • het opzettelijk vernielen of beschadigen van nesten, rustplaatsen en eieren van vogels, of het wegnemen van nesten (artikel 3.1 lid 2);
 • het rapen en onder zich hebben van eieren van vogels (artikel 3.1 lid 3);
 • het opzettelijk storen van vogels (artikel 3.1 lid 4);
 • het bezit, het vervoer en de handel in vogels, dood of levend, dan wel delen of producten daarvan (artikel 3.2).

Overtreding van deze verboden is een economisch delict en kan leiden tot strafrechtelijke vervolging. De verboden worden ook bestuursrechtelijk gehandhaafd. Uitzonderingen op de verboden zijn opgenomen in de wet en de bijbehorende uitvoeringsregelgeving. De wet voorziet in een algemene bevoegdheid voor de provincie (en in sommige gevallen het Ministerie van Economische Zaken) om onder strikte voorwaarden een ontheffing of vrijstelling te verlenen van de verboden (artikel 3.3).