Notulen clubavond 9 april 2018

Notulen clubavond 9 april 2018

Inhoudsopgave

Tilduiven bond

Notulen clubavond 9 april 2018

De voorzitter heet iedereen een heel hartelijk welkom. De laatste vergadering eind november 2017 heeft best wel wat stof doen opwaaien. De voorzitter gaat hier verder niet op detail in maar mocht u meer willen weten dan kunt u persoonlijk contact opnemen met het bestuur. Het bestuur is er  klaar mee en natuurlijk moet deze vereniging verder met het oog op het 100 jarig jubileum.

De voorzitter vraagt de leden of zij allen een computer tot hun beschikking hebben zo niet dan   leest het bestuur de notulen van de ledenvergadering voor van 27 november 2017. De leden die aanwezig zijn hebben een computer en het is niet noodzakelijk om deze voor te lezen.

 

Mededelingen  

De voorzitter heeft bij de voorgaande vergadering, 27 november 2017, verteld dat Hans van Wilgen een omgevingsvergunning is toegekend maar dat er nog een zaak liep tegen de Gemeente om de leges. Inmiddels is ook deze zaak in het voordeel van Hans uitgevallen en scheelt dat hem een kleine € 600,- aan kosten.

Het bestuur wil de leden met een duiventil op het dak zonder (omgevings)vergunning  maar wel met toestemming van de VVE en of woningbouwvereniging waarschuwen. Als er een klacht rechtstreeks naar de pandjesbrigade in Den Haag gaat dan komt er een inspecteur langs om de situatie te bekijken en wordt je te verstaan gegeven alsnog een omgevingsvergunning aan te vragen. Ga je of wil je het dak op vraag eerst een omgevingsvergunning aan.

Wij hebben het jullie al eerder gezegd als je een omgevingsvergunning wil aanvragen kijk dan op de site van de gemeente daar kan je laten berekenen wat je aan leges moet betalen. Let hier dan op of je wijk wel of niet beschermd stadsgezicht is. De legeskosten kunnen in zo’n geval behoorlijk oplopen en de kans dat je een omgevingsvergunning krijgt toegekend is zo goed als nihil maar je moet het bedrag wel voorschieten en je kan pas later een gedeelte hiervan terugkrijgen.

Link: Gemeente Den Haag

Tilduivenbond bingo
Wederom weer mooie prijzen gewonnen door ons leden

 

De voorzitter verteld dat de tilduivensport in Den Haag en omstreken onder druk staat. Onder de duivenliefhebbers is ook de vergrijzing toegeslagen en ook zijn er veel duivenliefhebbers die  vanwege de roofvogelproblematiek ermee stoppen. Je zal jongeren weer moeten zien te enthousiasmeren hoe en op welke manier daar zijn wij als vereniging druk mee bezig. Sinds 3 jaar staat de Haagse tilduivensport op de lijst van het Immaterieel cultureel erfgoed en die geven ons adviezen hoe en op welke manier je de jongeren mogelijk weer aan de duif kan brengen. Nico Gravensteijn gaat namens ons weer naar de komende vergadering op 14 april 2018 te Woerden en zal ons daarna verder informeren.

Vroeger werd je als kind al besmet met het duivenvirus en dat ging vaak over van vader op zoon. Wij zeggen dan ook als je eenmaal besmet met dat virus en je komt er nooit meer vanaf. Je ging naar de groenteboer daar haalde je dan sinaasappelkistjes op het dak van zo’n kistje deed je dan een plastic zak vastmaken en dan had je voor je doffer of duif een hokje. Tegenwoordig zitten de kinderen liever achter hun spelcomputer Fifa 2018 of spelen andere spelletjes. Zie je tegenwoordig nog kinderen met een bal op straat spelen? Wij hebben een vereniging met ruim 350 leden en we zijn redelijk stabiel in het ledenaantal. Toch zien wij ook graag jongeren komen die de Haagse tilduivensport gaat beoefenen. Het is een utopie om te denken dat je nu nog een 5 jarige aan de gang ziet gaan met duiven, toch is het een streven van de vereniging om meer bekendheid te geven aan de Haagse Tilduivensport. Ook de gemeente Den Haag mag wat ons betreft de regels met betrekking tot het verstrekken van een omgevingsvergunning meer versoepelen. Waar zie je tegenwoordig nog duiventillen op het dak staan. Ja je ziet links en rechts dakopbouwen geplaatst worden maar een duiventil daar wordt nog steeds moeilijk om gedaan.

 

Contributie

Door een gezamenlijke bel actie van Ton, Kees en Frans kan het bestuur jullie mededelen dat inmiddels tussen de 85 en 90% van de contributie gelden is geïnd. Momenteel hebben nog zo’n 35 leden niet betaald en natuurlijk hopen wij dat deze ook zo spoedig mogelijk volgen. Als je bedenkt dat wij vorig jaar tot en met oktober bezig zijn geweest met het innen van de contributie dan verdient dit zeker een pluim.

 

Bestuur

Wij kunnen jullie mededelen dat onze oproepen om ons bestuur te versterken zijn vruchten heeft afgeworpen en Ton Schild en Cees van der Weel, geen onbekende voor de meesten van jullie, bereid zijn gevonden om een functie te bekleden in het bestuur waarvoor onze hartelijke dank. Ton Schild bekleed momenteel de functie van 2e penningmeester en Cees van der Weel doet momenteel secretariële zaken en is momenteel druk bezig om ons fysieke archief te ordenen. Dit jaar willen wij de dag van de Haagse Tilduif organiseren en de datum daarvoor is inmiddels onder voorbehoud gereserveerd. Wij zoeken nog mensen die dit gezamenlijk met het bestuur willen organiseren. Momenteel zijn we al druk met de voorbereidingen maar wij zijn nog op zoek naar leuke ideeën. Het dagelijks bestuur kan ondersteuning bieden.

Vergaderavond  

Leden hebben gevraagd of het al dan niet mogelijk is om de vergaderavond te verplaatsen van de maandag naar de vrijdag. U moet weten dat deze data in overleg met het Kleindierencentrum ruim van te voren moet worden besproken. In januari worden deze datums al vastgelegd. Er zal een poll op de website worden gehouden en bij de volgende vergadering op maandag 24 september 2018  zal dit dan ter stemming aan de leden worden voorgelegd. Belangrijk is dan wel dat er meer leden aanwezig zijn.

 

Roofvogelproble-
matiek

Iedereen weet wel iets van deze problemen af. Veel liefhebbers zijn al duiven kwijt geraakt en natuurlijk hoop je dat dit even de laatste zijn dit jaar. Zolang deze roofvogels op de lijst beschermde diersoorten staan kunnen wij als vereniging er niets mee. De roofvogels , slechtvalk, sperwer, havik staan op deze lijst. Gelukkig merk je wel dat meerdere verenigingen zich met de roofvogelproblematiek gaan bezig houden. Je ziet links van petities voorbij komen op facebook en wij als vereniging zijn er voorstander van dat je ook deze petities als tilduivenliefhebber ondertekend. Je moet per slot van rekening proberen de krachten te bundelen. Zo op deze manier weet je ook andere instanties te bereiken. De verenigingen zullen provinciale staten van diverse provincies moeten zien te overtuigen om hier wat aan te doen en dat kan “Ons Belang” niet alleen. Wat wij nog wel kunnen doen is de gemeente Den Haag verzoeken om de nestkasten die zijn geplaatst en niet zijn of worden gebruikt te laten verwijderen.

 

Dak Kleindieren-
centrum

Het Kleindierencentrum probeert geld in te zamelen voor de renovatie van het dak. Dak kost geld, veel geld. Als vereniging hebben wij  € 100,- als bijdrage gestort.  De voorzitter vraagt de aanwezige leden om mee te doen aan deze actie, op de website staat precies vermeld hoe je hier aan kan meedoen.

 

Pauze, Loterij, Sluiting

Tilduiven Bond Ons Belang  Clubavond Ons Belang 9 April 2018 Clubavond Ons Belang 9 April 2018

Complete foto verslag van de club avond van 9 april klik hier

De volgende vergadering zal worden gehouden op maandag 24 september 2018 aanvang 20.00 uur. Op deze datum zal dan tevens de datum van de dag van de Haagse Tilduif  bekend worden gemaakt.

 

Contact

Heeft u nog vragen stel ze gerust.