Notulen clubavond 24 September 2018

De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom. Na inachtneming van 1 minuut stilte voor de personen die ons de afgelopen periode zijn ontvallen begint de voorzitter met de mededeling van de agendapunten.

Komende week gaat een brief uit naar de woningbouwverenigingen om met hen in gesprek te gaan over de te hanteren richtlijnen met betrekking tot het houden van tilduiven. Er bestaat veel onduidelijkheid bij de leden en er is sprake van wildgroei van duivenliefhebbers. Natuurlijk willen wij er zoveel mogelijk liefhebbers en leden bij hebben en daar hebben wij best wel veel voor over.

Chris Hilgersom treed per 1 januari 2019 af als 1e penningmeester in verband met zijn drukke werkzaamheden en is niet herkiesbaar. Ton Schild stelt zich voor deze bestuursfunctie beschikbaar. De voorzitter brengt het in stemming bij de aanwezige leden en Ton Schild wordt met algemene stemmen gekozen. De jaarrekening 2017 zal door Chris nog in orde worden gemaakt.

De voorzitter heeft bij de vorige vergadering gevraagd aan de leden of er animo bestaat om de clubavond van de maandagavond naar de vrijdagavond te verplaatsen. De voorzitter heeft gevraagd aan de aanwezige leden dit in stemming te brengen. Het merendeel van de leden is voor verplaatsing naar de vrijdagavond. Om reden dat niet 2/3 van de leden aanwezig is om de stemming te accepteren zal op de Haagse Tilduivendag op 9 december 2018 aan de leden een stembiljet worden overhandigd op vertoon van het lidmaatschapskaartje. Zij kunnen dan alsnog aangeven of zij voor de maandag zijn of de vrijdag. De uitkomst van deze stemming zal dan op de club dag bekend worden gemaakt. Dus bij deze de oproep aan de leden kom naar de Haagse Tilduivendag op zondag, 9 december 2018.

De dag van de Haagse Tilduiven daar zal door ons extra reclame worden ingezet op social media en lokale dagbladen om deze dag weer tot een succes te maken. Ook onze leden kunnen hier hun steentje aan bijdragen door op deze dag hun mooiste duif en of doffer in te sturen voor de verkiezing van de Haagse Tilduif van het jaar 2018. Ook zal er een ruil en verkoophoek worden ingericht voor duivenliefhebbers die een duif willen ruilen of verkopen. Natuurlijk hoopt het bestuur dat op deze dag ook veel jongeren een kijkje komen nemen. Heeft u als lid nog ideeën neem dan contact op met het bestuur.

Voor de pauze ontvangt Sjaak onze gastheer van het Kleindierencentrum  van de vereniging een prachtig schilderij nu de renovatie van het dak bijna is voltooid. Sjaak belooft dat zodra alle werkzaamheden zijn afgerond dat deze een mooi plekje zal krijgen.

Na de pauze is er weer een geweldige loterij met prachtige prijzen. Omstreeks 22.00 uur sluit de voorzitter de vergadering.

Notulen clubavond 24 September 2018

 

Hier nog enkele foto’s van de clubavond van 24 September 2018