Duiventil? Vroeger was het ook al moeilijk

 • Bericht auteur:
 • Bericht gepubliceerd op:5 december 2018
 • Berichtcategorie:informatie

Duiventil beginnen vroeger was het ook al moeilijk een duiventil beginnen.

Omgevingsvergunning nodig duiventil ?

Inhoudsopgave

Wanneer is voor het houden van duiven een omgevingsvergunning nodig?
Voor het houden van duiven kan een omgevingsvergunning nodig zijn wanneer sprake is van één van de volgende gevallen.
1. Voor het houden van de duiven moet een bouwwerk worden gebouwd.
2. Het houden van de duiven is een milieuhinderlijke activiteit.
3. Wanneer het bestemmingsplan het houden van duiven niet toe staat.
4. De gemeente heeft regels gesteld op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) op basis waarvan een ontheffing moet worden gevraagd en die ontheffing is geïntegreerd in de omgevingsvergunning.

1. Bouwen van een verblijf voor de duiven.
De hoofdregel is dat voor elk bouwwerk een omgevingsvergunning voor bouwen moet worden gevraagd. Een uitzondering op deze hoofdregel is wanneer sprake is van een bouwwerk waarvoor de vergunningplicht is opgeheven (zogeheten vergunningvrij bouwen). Dit is het geval als is voldaan aan de voorwaarden die worden genoemd in bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (te vinden op www.overheid.nl).

In de regel zal voor een klein dierenverblijf dat wordt gebouwd op het achtererf (kleiner dan 10 m², niet hoger dan 3 meter en gelegen op een afstand van meer dan 1 meter van de perceelsgrens) geen omgevingsvergunning voor bouwen zijn vereist.

2. Het houden van de duiven is een milieuhinderlijke activiteit.
De vraag of voor het houden van duiven een omgevingsvergunning noodzakelijk is, hangt in de eerste plaats af of sprake is van een activiteit waarop de Wet milieubeheer (Wm) van toepassing is. Hobbymatige activiteiten zijn in de regels niet gericht op een winstoogmerk en vallen daarom niet binnen de werkingssfeer van de Wm.
In de regel is sprake van slechts het hobbymatig houden van dieren en is de Wm niet van toepassing. Om deze reden behoeft ook geen omgevingsvergunning voor een milieuhinderlijke activiteit te worden aangevraagd.

Een uitzondering op deze regel is wanneer sprake is van het hobbymatig houden van duiven in een erg grote omvang. In een recente uitspraak van de hoogste bestuursrechter (de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, ABRvS) werd het houden van 100 duiven nog als hobbymatig gezien (ABRvS 22 december 2010, no. 201002058/1/M2). Waar precies het omslagpunt tussen hobbymatig en bedrijfsmatig ligt, is op voorhand moeilijk aan te geven. In een eerdere uitspraak vond de ABRvS namelijk dat het houden van (gemiddeld) 220 duiven wel was aan te merken als een activiteit die als bedrijfsmatig en niet als hobbymatig moest worden aangemerkt (ABRvS 28 augustus 2002, no. 200200469/1). Als vuistregel kan ervan worden uitgegaan dat dit omslagpunt ergens tussen de 100 en de 200 duiven is gelegen.

Alle uitspraken zijn overigens terug te vinden op te vinden op www.raadvanstate.nl.

3. Het bestemmingsplan staat het houden van duiven niet toe.
In de regel zal het bij een woonhuis hobbymatig houden van duiven passen binnen het bestemmingsplan zolang dat qua omvang maar past binnen de omliggende woonomgeving. Het is dus erg afhankelijk van de situatie of het houden van duiven passend is binnen de woonbestemming. Hierbij spelen ruwweg dezelfde vragen een rol als hiervoor zijn genoemd onder vraag 2.

Het kan voorkomen dat het houden van dieren (al dan niet op een hobbymatige wijze) is uitgesloten in het bestemmingsplan, of dat sprake is van het houden van duiven ergens anders dan bij een woning (bijvoorbeeld in een volkstuincomplex). In de gevallen dat het houden van duiven op grond van het bestemmingsplan niet is toegestaan, dan kan het gemeentebestuur van het daarvoor van het bestemmingsplan ontheffing verlenen. Dat kan doordat het bestemmingsplan zelf die mogelijk bevat of door middel van de zogeheten regeling voor planologische kruimelgevallen uit bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (te vinden op www.overheid.nl). In beide gevallen moet een omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan worden aangevraagd.

4. De gemeente vereist een ontheffing op grond van de APV.
Sommige gemeenten hebben een verbodsbepaling opgenomen in de APV dat het houden van (grote aantallen) dieren in de buitenruimte verboden stelt. Van dit verbod kan ontheffing worden verleend. Deze ontheffing is in sommige gevallen geïntegreerd in de omgevingsvergunning, maar lang niet alle gemeenten hebben dat gedaan. Informeer bij uw lokale gemeente of een dergelijke toestemming noodzakelijk is en, zo ja, of deze toestemming gelijktijdig bij het aanvragen van de omgevingsvergunning kan worden verkregen.

Bent u op zoek naar een antwoord op uw specifieke vraag? Mail dan uw vraag naar info@tilduivenbondonsbelang.nl of bel direct 06-42327120

Duiventillen het was altijd al moeilijkheden en gedoe

duiventil
Foto Duiventil van de Opa van ons lid Patrick Rijkers. (mooie duiventil) en nog helemaal gemaakt van hout

duiventil

Het bovenstaande document heb ik ontvangen van ons lid Patrick Rijkers.

In de jaren ‘50 en ‘60 was het ook al moeilijk een duiventil te plaatsen, zoals uit het document van de Gemeente blijk.

Duiventil

Voor een duivenliefhebber is een duiventil een felbegeerd bezit. De regelgeving rond een duiventil is dan ook belangrijk om problemen te voorkomen. Als u een dak, balkon of een tuin heeft, kunt u deze wens in vervulling laten gaan. Maar voor het plaatsen van een duiventil is wel de toestemming van de gemeente nodig. Het is namelijk een toevoeging aan uw huis die goed moet passen in de omgeving. Het plaatsen van een duiventil mag niet in strijd zijn met het bestemmingsplan. Ook moet de duiventil constructief deugdelijk zijn zodat hij geen gevaar oplevert.

Er zijn twee soorten duiventillen: de sierduiventil en het postduivenhok. Voor beide moet u een bouwvergunning aanvragen als u een nieuwe duiventil wilt beginnen

Regelgeving Sier duiventil

Sierduiventillen moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

 •  De kiosk is kleiner dan 1,60 bij 1,60 meter en maximaal 2 meter hoog;
 •  de ren is korter dan twee meter, smaller dan 1,60 meter en niet hoger dan 1,75 meter;
 •  de kleur van de sierduiventil is grijs (RAL 7042) omdat deze kleur het minst afsteekt tegen de lucht;
 •  bij plaatsing op een balkon mag de til niet uitsteken;
 •  op een plat dak plaatst u de til evenwijdig aan de achterkant;
 •  op een schuin dak plaatst u de til onopvallend aan de achterzijde.

Het postduivenhok

Deze hokken hebben een gesloten karakter en zijn groter dan sierduiventillen. Omdat elke situatie anders is, beoordeelt de gemeente per geval of het hok gebouwd mag worden. Postduivenhokken op schuren zijn niet toegestaan, omdat de schuur dan te hoog wordt.
Rekening houden met de buren
Naast de regels rondom het bouwen heeft u ook te maken met het zogeheten burenrecht. Dit is geregeld in het Burgerlijk Wetboek en bevat de gebruikelijke omgangsvormen. Ze geven u (wettelijk) houvast als u er met de buren niet uitkomt. Maar het meest belangrijke advies is om de buren in te lichten over uw plannen. In veel gevallen wordt u het dan eens, wellicht na een kleine aanpassing van uw plan.

Welstandscriteria voor een duiventil

 •  Een duiventil voldoet in ieder geval aan redelijke eisen van welstand als deze tegemoet komt aan de volgende criteria:
 • plaatsing van de duiventil is zodanig dat zij niet storend is in de stedelijke omgeving;
 • plaatsing van de duiventil zoveel mogelijk naar achteren op het dakvlak en evenwijdig aan de achtergevelrooilijn;
 • de duiventil is uitgevoerd in hout en geschilderd in een grijze kleurstelling.

Uitzonderingen duiventil

Afwijken van de criteria. Een initiatief dat op enig onderdeel wordt uitgevoerd in afwijking van de hierboven omschreven criteria, zal als er een welstandstoets is altijd worden voorgelegd aan een welstandscommissie conform hoofdstuk 9 van de Haagse Bouwverordening.
Deze beoordeelt het initiatief aan de hand van het Algemeen toetsingskader.

Wat houdt de sport in?

Het volgens de regels van de sport vangen van elkaars duiven. Deze regels zijn: Het op een sportieve manier vangen van elkaars duiven d.w.z. de duiven hun “werk” laten doen en geen verboden vangmiddelen gebruiken.

Hoe wordt deze sport bedreven?

De sport is gebaseerd op de paringsdrift van de duiven. Een doffer (mannelijke duif) probeert een duivin (vrouwelijke duif) naar zijn hok te lokken. Dit gebeurt in de lucht door middel van “luchtwerk”.

 1. de doffer leidt de duivin naar zijn hok
 2. als de duivin niet bij de doffer neerstrijkt zal de doffer alles doen om dit te bereiken
 3. hij vliegt weer weg en probeert het opnieuw

Hierbij is de hok vastheid van de duivin en de doffer dus van belang.

Beoefenaars en betrokkenen

Tilduiven liefhebbers houden van duiven en zijn vooral in Den Haag en omstreken te vinden. Over het algemeen zijn tilduivenliefhebbers mannen en de gemiddelde leeftijd is hoog, hoewel ze proberen om meer ‘jongeren onder de veertig’ te interesseren voor hun hobby en die houden van duiven.

.

Tilduivenbond Ons Belang

Heeft 350 leden. De Tilduivenbond speelt een belangrijke rol bij contacten, organiseert clubavonden, bemiddelt bij onenigheid met woningbouwverenigingen of andere partijen. Verder helpt hij met het aanvragen van vergunningen. Ook legt de bond huisbezoeken af voor de controle van duiventillen en of er goed voor de dieren wordt gezorgd. Eeuwenlang werd er in de duinen rondom Den Haag gejaagd door de adel. Waarschijnlijk werd er ook op duiven gejaagd, vooral met valken. Pas vanaf de Napoleontische tijd mochten burgers duiven houden. Sinds die tijd is, vooral in Den Haag, de hobby van de tilduiven opgekomen, en de tlduivenbond maakt het mogelijk dat duiven gehouden kunnen worden, zodat liefhebbers van hun hobby kunnen genieten.

 

Zie ook:

https://tilduivenbondonsbelang.nl/home/word-nu-lid/

https://tilduivenbondonsbelang.nl/kleine-vergunning-aanvragen-duiventil/